“மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு வேலையை மேலும் திறம்பட நிறைவேற்றுவதற்கு இரண்டு இராங்க அமைச்சர்கள்..”