மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கலாநிதி சுலக்ஷனா ஜெயவர்த்தன பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.