தூர நோக்கு

“இலங்கையை ஆசியாவின் சக்திவலு கேந்திரமாக மாற்றுதல்”

செயற்பணி

மின்சக்தி பிரிவு

தேசிய பொருளாதார சுபீட்சத்திற்காக தரமான, நம்பகமான, நிலைபேறான விலையைத் தாங்கக் கூடியவாறான மின்சார வழங்கலொன்றை உறுதி செய்தல்.

வலுசக்தி பிரிவு

“பொருத்தமான சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளை அமுல்படுத்துவதன் ஊடாக சக்தி வளம் தொடர்பான கொள்கைகளை ஒழுங்கமைத்து சுற்றாடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத நிலைபேறான சக்தி வழங்கலை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் புதிய உள்நாட்டு சக்தி வளங்களை முன்பிருந்த சக்தி வளத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் இறக்குமதிகளை சிறந்த முறையில் முகாமைத்துவம் செய்தல் போன்றவற்றின் மூலம் குறைந்த விலையில் சக்தி வளங்களை கிடைக்கக்கூடிய வழிகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நாட்டின் சக்தி வளத் தேவையினை பூர்த்திசெய்தல்”