செயலில் வெளிப்படுத்துதல் (தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட விதிமுறைகள், 2016 ஆம் ஆண்டு எண். 12)

01.அமைச்சின் தகவல்

 1. அமைச்சின் கடமைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் வர்த்தமானி.
 2. தொலைநோக்கு மற்றும் பணிக்கூற்று
 3. RTI சட்டம்
 4. விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்
 5.  RTI தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் கொள்கை திசைகள்.

02. அமைப்பு தகவல்

 1. அமைச்சர்கள் விவரம்
  1. மாண்புமிகு அமைச்சர்
  2. மாண்புமிகு இராயங்க அமைச்சர்
 2. அமைச்சக ஊழியர்கள் (எங்கள் குழு)
 3. நிறுவன விளக்கப்படம்
 4. RTI ஊழியர்களின் சம்பள அளவு
 5. தற்போதுள்ள பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை

03. தகவல் அதிகாரி

 1. அமைச்சக தகவல் அதிகாரி
 2. மற்ற தகவல் அதிகாரிகள்

04 செயல்பாட்டுத் தகவல்

 1. ஆண்டு அறிக்கைகள்
 2. செயல்திறன் அறிக்கைகள்
 3. செயல் திட்டம்
 4. சக்திக் கொள்ளகை

05. முடிவு மற்றும் ஒழுங்கு

 1. அமைச்சரவை முடிவு
 2. மற்றவைகள்

06. . பொது சேவை தகவல்

 1. RTI படிவங்கள்
 2. பொதுமக்களுக்கான முக்கியமான இணைப்புகள்
 3. RTI முன்னேற்றம்