மாசி 2, 2024 kannan

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சுக்கு புதிய செயலாளர்

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சின் புதிய செயலாளராக கலாநிதி சுலக்ஷனா ஜெயவர்த்தன பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

வைகாசி 31, 2023 kannan

மின்வலு அமைச்சுக்கு புதிய அமைசர்

கெளரவ கஞ்சன விஜய்சேகர அவர்கள் மின்வலு அமைசாராக பதவி ஏற்றுகொண்டர்.

வைகாசி 31, 2023 kannan

மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சுக்கு இரண்டு இராங்க அமைச்சர்கள்

"மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு வேலையை மேலும் திறம்பட நிறைவேற்றுவதற்கு இரண்டு இராங்க அமைச்சர்கள்..”