மின்வலு அமைச்சின் செயலாளர்

image

பெயர்: கலாநிதி சுலக்ஷனா ஜயவர்தன

அமைசின் பெயர் : மின்வலு மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு

Date appointed: 01 January 2024

Date Vacated: Present

முன்னாள் செயலாளர்கள் விவரம்

உருவப்படம்பெயர்நியமன தேதிவிடுபட்ட தேதிஅமைசின் பெயர்
M P D U K Mapa Pathirana02 May 202231 December 2023Ministry of Power and Energy
Mr. K.D.S. Ruwanchandra 27 April 2022Ministry of Power
M. M. C. Ferdinando25 April 2010Ministry of Power and Energy
(Ms.) Wasantha Perera14 August 2020Ministry of Power
(Ms.) Wasantha Perera28 November 2019Ministry of Power and Energy
B. M. S. Batagoda19 January 2015Ministry of Power and Energy
B. M. S. Batagoda8 September 2015Ministry of Power and Renewable Energy