மின்வலு அமைச்சின் இராஜாங்க அமைச்சர்

image

பெயர் :

கௌரவ இந்திக அனுருத்த

அமைச்சர் பதவி :மின்வலு மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு

நியமிக்கப்பட்ட தேதி:

14 May 2022

விடுபட்ட தேதி:  Present

image

பெயர் :

கௌரவ டி. வி. சாணக்க

அமைச்சர் பதவி :மின்வலு மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு

நியமிக்கப்பட்ட தேதி:

14 May 2022

விடுபட்ட தேதி: தற்போது வரை 

கடந்த கால இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விவரங்கள்

உருவப்படம்பெயர்​நியமிக்கப்பட்ட தேதிவிடுபட்ட தேதிவிடுபட்ட தேதி
Montague Jayawickrama23 March 1960Minister of Posts, Works and Power