மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சு பின்வரும் பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவ் பிரிவுகளின் விபரங்கள் பின்வருமாறு;

மின்சக்தி பிரிவு

வலுசக்தி பிரிவு