ක්‍රියාශීලී අනාවරණය (2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි)

01. අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු

 1. අමාත්‍යාංශයේ රාජකාරි හා කාර්යය ගැසට් පත්‍රය
 2. දැක්ම සහ මෙහෙවර
 3. RTI පනත
 4. රීති සහ නියමයන්
 5. Rඅදාළ RTI චක්‍රලේඛ සහ රජයේ ප්‍රතිපත්ති උපදෙස්

02. සංවිධානයේ තොරතුරු

 1. ඇමතිවරුන්ගේ විස්තර
  1. ගරු ඇමතිතුමනි
  2.  ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
 2. අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලය (අපගේ කණ්ඩායම)
 3. සංවිධානාත්මක සටහන
 4. RTI කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් පරිමාණය
 5. පවතින කාර්ය මණ්ඩලය

03. තොරතුරු නිලධාරියා

 1. අමාත්‍යාංශ තොරතුරු නිලධා
 2. වෙනත් තොරතුරු නිලධාරීන්

04 මෙහෙයුම් තොරතුරු

 1. වාර්ෂික වාර්තා
 2. කාර්ය සාධන වාර්තා
 3. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
 4. බලශක්ති ප්‍රතිපත්තිය

05. තීරණය සහ නියෝගය

 1. කැබිනට් තීරණය 
 2. Others

06. රාජ්‍ය සේවා තොරතුරු

 1. RTI ආකෘති පත්‍ර 
 2. මහජනතාව සඳහා වැදගත් සබැඳි
 3. RTI ප්‍රගතිය