විදුලිබල අමාත්‍යාංශයට ඇමැති

image

නම :ගරු. කංචන විජේසේකර මහතා

ඇමැති තනතුර: විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැතිතුමා

පත්වීම් දිනය : 14 May 2022

දිනය පුරප්පාඩු විය : ඉදිරිපත් කරන්න

හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ විස්තර

ඡායා රූපනමපත්වීම් දිනයදිනය පුරප්පාඩු වියඇමැති තනතුර
Montague Jayawickrama23 March 1960Minister of Posts, Works and Power
C. P. de Silva23 July 1960Minister of Agriculture, Land, Irrigation and Power
C. P. de SilvaMarch 1965Minister of Land, Irrigation and Power
Maithripala Senanayake31 May 1970Minister of Irrigation, Power and Highways
Dullas Alahapperuma12 August 2020Minister of Power
Gamini Lokuge16 August 2021Minister of Power
Pavithra Devi Wanniarachchi3 March 202213 May 2022Minister of Power