කැබිනට් තීරණය

2016-

11_2016_PE ( 30/03/2016) (Approval)  (MEMO)

33_2016_PE ( 16/09/2016) (Approval)  (MEMO)

43_2016_PE ( 16/10/2016) (Approval)  (MEMO)

48_2016_PE ( 16/10/2016) (Approval)  (MEMO)

2017-

05_2017_PE ( 31/03/2017) (Approval)  (MEMO)

15_2017_PE (02/05/2017) (Approval)  (MEMO)

21_2017_PE (16/05/2017) (Approval)  (MEMO)

27_2017_PE (04/07/2017) (Approval)  (MEMO)

40_2017_PE (26/09/2017) (Approval)  (MEMO)

48_2017_PE (17/10/2017) (Approval)  (MEMO)

2018 –

January

February