විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

තොරතුරු නිලධාරී

නම – ඩී. එම්. උපුල් වීරවර්ධන මහතා

තනතුර – නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03

දුරකථන අංක: 011-574922 

කාර්යාල – 011-3620935

ජංගම –  071 1795238

ෆැක්ස් – 011-2574925

විද්‍යුත් තැපෑල – dupul@ymail.com

නම් කළ නිලධාරී

නම – චන්දන විජයසිංහ මහතා

තනතුර – අතිරේක ලේකම් ()

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03.

දුරකථන – 011-2574879 /  011-2547922 Ext 270

ෆැක්ස් – 011-2574752

විද්‍යුත් තැපෑල – chandana@powermin.gov.lk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

තොරතුරු නිලධාරී

නම – ඉංජිනේරු එස්.ආර්.කේ. ගමගේ මහතා

තනතුර – නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපාර හා මෙහෙයුම් ක්‍රමෝපාය)

කාර්යාලීය ලිපිනය – 6 වන මහල, තැ.පෙ. 540, සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02

දුරකථන අංක:

කාර්යාල – 011-2333071

ජංගම – 071-0616295

ෆැක්ස් – 011-23333067

විද්‍යුත් තැපෑල – dgmbos@ceb.lk

නම් කළ නිලධාරී

නම – ඉංජිනේරු එන්.ඩබ්. කුමුදුනී හේරත් මිය

තනතුර – අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික ක්‍රමෝපාය)

කාර්යාලීය ලිපිනය – 6 වන මහල, තැ.පෙ. 540, සර් චිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02

දුරකථන – 011-2333070

ෆැක්ස් – 011-2333067

විද්‍යුත් තැපෑල – agmcs@ceb.lk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්) සමාගම

තොරතුරු නිලධාරී 01

නම – එල්.එච්.ඩී.ඒ.ඩබ්. නාමල් හේවගේ මහතා

තනතුර – මෙහෙයුම් කළමනාකරු

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 51/3, දුටුගැමුණු වීදිය, දෙහිවල

දුරකථන අංක: 011-2824681/2

ෆැක්ස් – 011-2824689

විද්‍යුත් තැපෑල – om@lankacoal.lk

තොරතුරු නිලධාරී 02

නම – බී.ඒ.ඒ. කුමාර මහතා

තනතුර – ගණකාධිකාරී

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 51/3, දුටුගැමුණු වීදිය, දෙහිවල

දුරකථන අංක: 011-2824681/2

ෆැක්ස් – 011-2824689

විද්‍යුත් තැපෑල – accountant@lankacoal.lk

නම් කළ නිලධාරී

නම – සංජය සී. ලක්සුමනගේ මහතා

තනතුර – සභාපති

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 51/3, දුටුගැමුණු වීදිය, දෙහිවල

දුරකථන අංක: 011-2824681/2

ෆැක්ස් – 011-2824689

විද්‍යුත් තැපෑල – chairman@lankacoal.lk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ලංකා විදුලි (පුද්) සමාගම

තොරතුරු නිලධාරී

නම – කේ.ඒ.එස්.එල්. කුරුප්පු ආරච්චි මහතා

තනතුර – නීති නිලධාරී

කාර්යාලීය ලිපිනය – ඊ.එච්. කුරේ ගොඩනැගිල්ල, 411, ගාලු පාර, කොළඹ 03

දුරකථන අංක:

කාර්යාලීය – 011-2371600

ජංගම – 071-4530899

විද්‍යුත් තැපෑල – LUXMAN.KURUPPUARACHCHI@leco.lk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව

තොරතුරු නිලධාරී

නම – ටී.එච්.එස්. ශාන්ත මහතා

තනතුර – අධ්‍යක්ෂ (අවසර ලබාදීම්)

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 977/18, නුවර පාර, බුළුගහ හංදිය, කැළණිය

දුරකථන අංක:

කාර්යාලීය -011-3054805

ජංගම – 071-8111660

විද්‍යුත් තැපෑල – ssthenuwara@aerc.gov.lk

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

එල්.ටී.එල්. හෝල්ඩින්ග්ස් පුද්ගලික සමාගම

තොරතුරු නිලධාරී

නම – ජයන්ත ගමගේ මහතා

තනතුර – කළමනාකරු (පාලන)

කාර්යාලීය ලිපිනය – අංක 67, පාර්ක් වීදිය, කොළඹ 02

දුරකථන අංක: 011-2695007

ෆැක්ස් – 011-268490