විදුලිබල අමාත්‍යාංශයට රාජ්‍ය ඇමැති

image

නම: ගරු. ඉන්දික අනුරුද්ධ

ඇමැති තනතුර : විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය

පත්වීම් දිනය:

14 May 2022

දිනය පුරප්පාඩු විය: ඉදිරිපත් කරන්න

image

නම: ගරු. ඩී.වී. චානක

ඇමැති තනතුර : විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය

පත්වීම් දිනය: 

14 May 2022

දිනය පුරප්පාඩු විය: ඉදිරිපත් කරන්න

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ විස්තර

ඡායා රූපනමපත්වීම් දිනයදිනය පුරප්පාඩු වියඇමැති තනතුර
Montague Jayawickrama23 March 1960Minister of Posts, Works and Power