තනතුරනමදුරකථන / ෆැක්ස්විද්‍යුත් තැපෑල
ලේකම්ආචාර්ය සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා11 2 574918 / 11 2 574 880secretary@powermin.gov.lk
අතිරේක ලේකම් ()ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා11 2 574745addlsec.ad@powermin.gov.lk
අතිරේක ලේකම් ()ඒ.කේ.එන්. වික්‍රමසිංහ
අතිරේක ලේකම් ()සුගත් ධර්මකීර්ති මහතා11 2 574720sugath@powermin.gov.lk
අතිරේක ලේකම් ()චන්දන විජයසිංහ මහතා11 2 574879chandana@powermin.gov.lk
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)එස්.ආර්.බී.ආර්.ජී.සී. ගන්නෝරුව මිය11 2 574738dgplanning@powermin.gov.lk
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරීඑස්. ඒ. ශ්‍රියානි මිය11 2 574734cfo@powermin.gov.lk
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක මියටී. තවමනන් මිය 11 2 574748-
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)-11 2 574740-
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන)--11 2 574635-
අධ්‍යක්ෂ (තාපබල සම්ප්‍රේෂණ හා බෙදාහැරීම් අංශය)11 2 574879
අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අංශය)ටී.පී. කොඩිතුවක්කු මහතා11 2 574919kodituwakku@powermin.gov.lk
අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)දමින්ද නල්ලපෙරුම මහතා11 3 620930-
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)ඩී.එම්. උපුල් වීරවර්ධන මහතා11 3 620935-
සහකාර ලේකම් (පාලන)ජී.ජී.එම්.ආර්. කරුණාරත්න මිය11 3 144849-
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන)--11 3 092520-
ගණකාධිකාරීඑම්.එච්.වයි. චාන්දනී මිය11 2 574648-