திரவப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு (டுNபு) அபிவிருத்தி

திரவப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு (டுNபு) அபிவிருத்தி

திரவப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு (டுNபு) அபிவிருத்தி


1 முதல் 300 மெ.வோ. திரவப்படுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு மின்நிலையம் – கெரவலபிட்டிய
300 மெகாவாட் திறன் கொண்ட முதல் திரவப்படுத்தப்பட்ட இயற்கைவாயு எரிவாயு ஒருங்கிணைந்த சுழற்சி மின் உற்பத்தி நிலையம் கெரவலப்பிட்டியில் செயல்படுத்தப்படும். இந்த ஆலை ஒரு சுயாதீன மின் உற்பத்தியாளராக (ஐபிபி) செயல்படும். லக்தனவி நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் வழங்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் பெறப்பட்டது மற்றும் கட்டுமான பணிகள் 2021 மார்ச் 5 ஆம் தேதி தொடங்கியது. இது 2023 ஆம் ஆண்டில் வணிக நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Back to all works