சர்வதேச போட்டிரீதியிலான விலைமானுக்கோரல்

சர்வதேச போட்டிரீதியிலான விலைமானுக்கோரல்

REQUEST FOR COUNTER PROPOSALS UNDER SWISS CHALLENGE PROCEDURE FOR THE ESTABLISHMENT OF AN OFFSHORE FLOATING STORAGE AND REGASIFICATION UNIT (FSRU) AND PIPELINE INFRASTRUCTURE AND SUPPLY OF LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) FOR CEYLON ELECTRICITY BOARD

Back to all works