விடய எல்லை


நீண்டகால மின்னுற்பத்தித் திட்டத்தைப் பயன்படுத்தி அனைத்து நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்களின் மின்சக்தித் தேவைகளைப் ப{ர்த்திசெய்தலும் இலங்கையின் வியாபாரச்சந்தை போட்டிகரத்தன்மை உறுதிப வகையில் மின்சக்தியை வழங்குதலும் மற்றும் எரிசக்திக் கட்டுப்பாட்டைத் தாபித்தலும்.