திருமதி வசந்த பெரேரா
செயலாளர், மின்வலு மற்றும் சக்தி அமைச்சு