திரு. எம். பி. டி. யூ. கே. மாபா பதிரன
செயலாளர், மின்சக்தி அமைச்சு