கெளரவ இராஜங்க அமைச்சர் துமிந்த திஸாநாயக்க

சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்ட இராஜாங்க அமைச்சர்