கெளரவ இராஜங்க அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்காமகே

மின்சக்தி அமைச்சு


கெளரவ இராஜங்க அமைச்சர் ரோஹித அபேகுணவர்தானா

சக்திவலு அமைச்சு