கௌரவ மஹிந்த அமரவீர
மின்வலு மற்றும் எரிசக்திஅமைச்சர்