தகவல் அதிகாரி

திரு. கே.எல்.ஆர்.சி விஜயசிங்ஹ

இயக்குனர் (அனல் மின், விநியோகம் மற்றும் மின் மாற்றுகை பிரிவு)

தொ.பே. இல              : 011-2574879 /  011-2547922 Ext 270

மொபைல் இல          :

தொலைநகல்    இல : 011-2574752

மின்னஞ்சல்             : chandana@powermin.gov.lk

************************************************************

பதவிநிலை அதிகாரி

திரு எம் பி டி யு கே மாபா பத்திரனா

செயளாலர்

தொ.பே. இல                       : 0112574918

மொபைல் இல                   :-

தொலைநகல்    இல         :0112574880

மின்னஞ்சல்                      : secretary@powermin.gov.lk