மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்க சக்தி அமைச்சு – [வரவு செலவுத்திட்டம் - 2017], [வரவு செலவுத்திட்டம் - 2018]