பின்வருவன மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி அமைச்சின் செயல்நோக்கின் கீழ்வருகின்ற நிறுவனங்களாகும்.  

இலங்கை மின்சார சபை 

லங்கா இலெக்ட்ரிசிற்றி கம்பனி லிமிற்றட்

இலங்கை நிலைபெறுதகு வலு அதிகார சபை

இலங்கை அணுசக்தி சபை

இலங்கை அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் பேரவை

இலங்கை நிலக்கரி கம்பனி பிரைவேட் லிமிற்றட்

எல்ரீஎல் ஹோல்டிஹ்ஸ் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

ஸ்ரீ லங்கா எனொ்ஜீஸ் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்