தகவல் அதிகாரி

திரு. சுலக்ஷனா ஜெயவர்தன 

இயக்குனர் (அபிவிருத்தி )                                                                                                                                               

தொ.பே. இல              : 0112574753

மொபைல் இல          : 0719994133

தொலைநகல்    இல : 0112574915

மின்னஞ்சல்             : sulakshana@powermin.gov.lk

************************************************************

பதவிநிலை அதிகாரி

திருமதி வசந்த பெரேரா

செயளாலர்     

தொ.பே. இல                       : 0112574918

மொபைல் இல                   :-

தொலைநகல்    இல         :0112574880

மின்னஞ்சல்                      : secretary@powermin.gov.lk