அஜித் பி. பெரேரா

மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்க சக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்