ரஞ்சித் சியம்பலபிட்டிய 
மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்க சக்தி அமைச்சர்