அமைவிடம்

மின்னுற்பத்தி நிலையம்

மின்னுற்பத்திப் பொறித்தொகுதிகளின் தற்போதைய கொள்திறன்கள் (XMW எண்ணிக்கை)

நிலையான கொள்திறன்கள் (MW)

உத்தியோகபூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்ட ஆண்டு

ஆயுட் காலம் (வருடங்கள்)

மகாவலித் தொகுதி

கொத்மலை

3 X 67

201

அலகு 1 – 1985 ஏப்ரல்

அலகு 2, 3 – 1988 பெப்ருவரி

25

22

விக்டோரியா

3 X 70

210

அலகு 1 – 1985 சனவரி

அலகு 2 – 1984 ஒற்றோபர்

அலகு 3 – பெப்ருவரி 1986

25

26

24

உக்குவெல

2 X 20

40

அலகு 1 – 1976 யூலை அலகு 2 – 1976 ஆகஸ்ட்

34

34

போவத்தென்ன

1 X 40

40

1981 யூன்

29

இரந்தெனிகலை

2 X 60

120

1986 யூலை

24

இரன்டம்பே

2 X 25

50

1990 சனவரி

20

நிலம்பே

2 X 1.5

3

1988 யூலை

உப மொத்தம்

664

லக்ஷபான தொகுதி

புதிய லக்ஷபான

2 X 50

100

அலகு 1 – 1974 பெப்ருவரி

அலகு 2 – 1974 மார்ச்

36

பழைய லக்ஷபான

கட்டம் 1

3 X 8.33

25

1950 திசம்பர்

60

பழைய லக்ஷபான

கட்டம் 2

2 X 12.5

25

1958 திசம்பர்

52

விமலசுரேந்திர

2 X 25

50

1965 சனவரி

45

பொல்பித்திய

2 X 37.5

75

1969 ஏப்ரல்

41

கன்யொன்

2 X 30

60

அலகு 1 – 1983 மார்ச்

அலகு 2 – 1989 மே

27

21

உப மொத்தம்

335

ஏனைய நீர்வலுத் தொகுதி

சமனலவெவ

2 X 60

120

1992 ஒற்றோபர்

18

குக்குலேகங்கை

2 X 37.5

75

2003 யூலை

7

உட வளவை

2 X 2

75

2003 யூலை

7

இங்கினியாகலை

2 X 2 + 2 X 2.5

11

1951

59

காற்று சக்தி

5 X 0.6

3

2001

12

உப மொத்தம்

அனல் சக்தித் தொகுதி

களணிதிஸ்ஸ சிறு எரிவாயு டேபைன்கள்

5 X 20

100

1981 திசம்பர் / 1982 ஏப்ரல்

29 / 28

களணிதிஸ்ஸ பிஎஸ் ஜிரீ7 (Fiat)

1 X 115

115

1997 ஆகஸ்ட்

13

களணிதிஸ்ஸ இணைந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்திப் பொறித்தொகுதி

1 X 110 + 1 X 55

165

2002 சனவரி / 2003 மார்ச்

8

சப்புகஸ்கந்தை டீசல் ஏ

4 X 20

80

1984 மே / 1984 செப்டம்பர்  / 1984 ஒற்றோபர்

26

சப்புகஸ்கந்தை டீசல் பீ

8 X 10

80

அலகு 4 – 1997 செப்டம்பர்

அலகு 4 – 1999 ஒற்றோபர்

13

11

உப மொத்தம்

540

சுயாதீன சக்தி உற்பத்தி

யாளர்களின் மின்னுற்பத்திப் பொறித்தொகுதி

உத்தரவாத

மளிக்கப்

பட்ட ஆகக்

கூடிய

சக்தி அளவு

உஆசஅ – MWh / ஆண்டு

மின்னுற்

பத்திப் பொறித்

தொகுதியின் உத்தரவாத

மளிக்கப்

பட்ட ஆகக்கூடிய கொள்திறன் (மிபொஉஆகொ) மெ.வொ

மின்னுற்

பத்திப் பொறித்

தொகுதி வினைத்திறன்

எரிபொருள்

வர்த்தக இயக்கத் திகதி

ஒப்பந்த காலம் (ஆண்டு)

முடிவுத் திகதி

சராசரி அலகு ஆகுசெலவு – 2009

(ரூ/kWh)

உரிமையாளர்

களின் எண்ணிக்கை

*முறை

யியல்

1

** முறை

யியல் 2

01. ஏசியா பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

300,000

51

37.30%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

1998.06.18

20

2018.06.18

12.27

13.06

02. லக்தனவி லிமிற்றட்

156,000

23

37.30%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

1997.11.27

15

2012.11.20

11.08

10.91

03. கொழும்பு பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

420,000

60

38.90%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2000.07.01

15

2015.07.01

10.47

10.89

04. ஹொரண ஏசிஈ பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

167,316

20

37.30%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2002.12.20

10

2012.12.20

10.55

10.95

05. மாத்தறை ஏசிஈ பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

167,316

20

37.10%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2002.03.26

10

2012.03.26

10.42

10.68

06. ஏஈஎஸ் களணிதிஸ்ஸ (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

163

45.20%

லங்கா ஒட்டோ டீசல்

2003.10.10

20

2023.10.10

17.7

21.39

07. ஹெலதனவி லிமிற்றட்

698,417

100

42.10%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2004.12.08

10

2014.12.08

8.71

9.58

08. எம்பிலிப்

பிட்டிய ஏசிஈ பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

697,674

100

38.00%

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2005.04.06

10

2015.04.06

9.34

10.06

09. வெஸ்ட் கோஸ்ட் பவர் (ப்ரைவட்) லிமிற்றட்

170 (திறந்த சுழற்சி)

270 (இணைந்த சுழற்சி)

25.9% (திறந்த சுழற்சி) (41.7% இணைந்த சுழற்சி)

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

(குறை சல்பேற்று)

2010.05.01

(திட்டமிடப்பட்டது)

25

2035.05.10

22.61

(திறந்த சுழற்சி)

12.38 (இணைந்த சுழற்சி) திறந்து வை

த்தல்)

10, எக்ரிகோ இன்டர்நஷனல் ப்ரஜெட்ஸ் லிமிற்றட்

15

லங்கா ஒட்டோ டீசல்

1

2010.12.31

26.52

26.3

11. நதர்ன் பவர்

20

பாரிய உலை எண்ணெய்

(380cSt)

2009.12.10

10

2009.12.10

87/ 12.54

25.14

மரபு ரீதியற்ற புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி வளக் கருத்திட்டங்கள்

கருத்திட்ட வகை

கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை

கொள்திறன் (மெ.வொ)

சிறிய நீர்வலு கருத்திட்டங்கள்

84

173.863

உயிரணுத் திணிவுச் சக்தி -  விவசாயக் கைத்தொழில் கழிவுப் பொருள் சக்தி

02

11.000

சூரிய சக்தி

01

0.018

ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட மொத்தக் கருத்திட்டங்கள்

87

184.881