தபால் முகவரி

இலங்கை நிலை பெறுதகு வலு அதிகார சபை

3ஜி-17 பசஞாமாம (பண்டாரநாயக்க சர்வதேச ஞாபகார்த்த மாநாட்டு மண்டபம்)

பௌத்தாலோக்க மாவத்த

கொழும்பு 07

தொலைபேசி:  011- 2 677 445

தொலைநகல்:  011- 2 682 534

மின்னஞ்சல்: info@energy.gov.lk

பகுதித் தலைவர் வளங்கள் ஒதுக்கீடு

திரு எச்.ஏ. விமல் நதீர

மின்னஞ்சல்: nadeera@energy.gov.lk

பகுதித் தலைவர் சக்தி வினைத் திறன்

திரு சமில ஜயசேக்கர

மின்னஞ்சல்: chamila@energy.gov.lk

பகுதித் தலைவர் சக்தி வினைத் திறன்

திரு சனத் கித்சிறி

மின்னஞ்சல்: kithsiri@energy.gov.lk

பகுதித் தலைவர் மேலடைவும் ஆற்றல் அபிவிருத்தியும்

திரு பேர்சி விஜேதுங்க

மின்னஞ்சல்: wijethunge@energy.gov.lk