மின்சக்தி உற்பத்திற்கான அணுசக்தியை ஊக்குவிக்கும் நடபடிக்கையில் இந்த பஅச ஈடுபட்டு வருகின்றது.

thum4 img1 thum2