பெயர் பதவி அலுவலக முகவரி வதிவிட முகவரி அலுவலகத் தொலைபேசி வதிவிடத் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்/இணையத்தள முகவரி
பேராசிரியர் டப்ளியு அபேவிக்ரம தலைவர் பஅச தலைவர், பரசிட்டலொஜி என்ட் மோலிகியுலர் மருத்துவப் பிரிவு, மருத்துவ பீடம், ராகம இலக்கம் 56/19 கோன்கஹவத்த வீதி, கிரிபத்கொட 2953412 2912152

0714914287

2953412

2872347

wabeyewickreme@yahoo.com

chairman@aea.ac.lk

பேராசிரியர் பீ.எம்.ஏ.ஓ. பெரேரா சபை உறுப்பினர் பேராசிரியர், பண்ணை விலங்கு உற்பத்தியும் சுகாதாரமும், மிருக மருத்துவ விலங்கியியல் விஞ்ஞான பீடம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் இலக்கம் 507/23, க்லன்வுட் ஹவுஸிங், ராமநாயக்க மாவத்த வீதி, தலஹேன, மாலபே 2547331

பல்கலைக்கழகத் தொலைபேசி இலக்கம்

. 0812385937

0112 788215

கையடக்கத் தொலைபேசி

0773121223

081 2389136 oswinperera@yahoo.co.uk

oswinp@pdn.ac.lk

Web:www.oswinperera.com

பொறியியலாளர் (திரு) எம்.ஜி.ஏ. குணதிலக்க சபை உறுப்பினர் பணிப்பாளர் (தொழில்நுட்பம்) மின்வலு சக்தி அமைச்சு, இலக்கம் 72, குமாரசுவாமி மாவத்த, கொழும்பு 07 மாளிகாவ வீதி, எத்துல்கோட்டே, கோட்டே 2574923 கையடக்கத் தொலைபேசி

0714115597

2574754

2754915

merille@hotmail.com டாக்டர் எம்.ஜே. அபேகுணவர்த்தன சபை உறுப்பினர் மருத்துவ நிபுனர், ரேடியோலொஜிஸ்ட் பொறுப்பதிகாரி, அணுசக்தி இமேஜிங் பகுதித் தலைவர், ரேடியோலொஜிப் பிரிவு தேசிய வைத்தியசாலை, கொழும்பு 08 2696657 கையடக்கத் தொலைபேசி

0719132855 2698443 டாக்டர் ரஞ்ஜித் விஜேவர்த்தன சபை உறுப்பினர் பெளதீகவியல் பிரிவு, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், பேராதனை 0718162581 0812388018 drwijayawardane@gmail.com பேராசிரியர் ஜனித்த அபேவிக்ரம Board Member இரசாயனப் பேராசிரியர், இரசாயனப் பிரிவு, களணிப் பல்கலைக்கழகம், களணி இலக்கம் 21/1, நாகஹவத்த வீதி, தளுகம, களணி 2905889

4852250

கையடக்கத் தொலைபேசி

0714264812

2911485 janitha@kln.ac.lk