தலைமை அலுவலகம்

எல்ரீஎல் ஹோல்டிங்ஸ் (தனியார்) லிமிற்றட் நிறுவனம்

இலக்கம்  67, பூங்கா வீதி,

கொழும்பு 02  இலங்கை

தொலபேசி: +94 112 695 007

தொலைநகல்: +94 112 684 900

மின்னஞ்சல்: info@ltl.lk

மின்மாற்றிப் பொறித்தொகுதி

இலக்கம் 154/11, புகையிரத வீதி, அங்குலான, மொரட்டுவை

இலங்கை

தொலைபேசி :+94 11605101 3

தொலைநகல்: +94 11 607312

முலாமிடும் பொறித்தொகுதி

லொட் இலக்கம்: 3 மற்றும் 4,

லங்கா இன்டஸ்ட்ரியல் எஸ்ட்ரேட்டு லிமிற்றட்,

சப்புகஸ்கந்தை, இலங்கை

தொலைபேசி: +94 1 476305 – 8

தொலைநகல்: +94 1 476309

contsactUs CB067383 customer_service_dina