பெயரும் பதவியும் Office Address Telephone Numbers
னிஹல் நிக்க்ரமசோரிய
கெனரல் மனகெர்
இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02 011-2320953011-2325340

011-2323935(தொலைநகல்)

திரு கே.எஸ்.பி. ஜயவர்த்தன, மேலதகிப் பொது முகாமையாளர் (மின்சக்தி உற்பத்தி) இலங்கை மின்சார சபைமின்சக்தி உற்பத்தித் தலைமை அலுவலம் புதிய களணிப் பாலம் வீதி, வெல்லம்பிட்டிய 011-2434197011-2445186

011-2445286(தொலைநகல்)

திரு ஆர்.எச்.ஆர். லொக்குபாலசூரிய, மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (மின்சார செலுத்துகை) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02 011-2395735011-2329902(தொலைநகல்)
கலாநிதி ஈ.ஜி. அபயசேக்கர, மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (பிராந்தியம் 1) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02 011-2451655011-2335922

011-2421744(தொலைநகல்)

திரு ஆர்.ஜே. குணவர்த்தன மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (பிராந்தியம் 2) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02 011-2431598011-2380093(தொலைநகல்)
திரு எப்f.கே. மொஹிதீன்,மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (பிராந்தியம் 3) இலங்கை மின்சார சபை644, சிறீ ஜயவர்த்தனபுர மாவத்த, எத்துல்கோட்டே 011-2868576011-2880640

011-2880643(தொலைநகல்)

திரு டீ.ஜி.சி. ரத்னபாலமேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (பிராந்தியம் 4) இலங்கை மின்சார சபை01, பெfயார் லைன் வீதி, தெஹிவளை 011-4204017011-4204013(தொலைநகல்)
திரு எம்.ஜி. லியனகே, மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (ஆதன முகாமைத்துவமும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சேவைகளும்) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02
திரு விக்ரமசேக்கர, மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (கூட்டிணைந்த திட்டம்) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02
திரு டப்ளியூ.ஜே.எல்.எஸ். பெர்னாந்து, மேலதிகப் பொது முகாமையாளர் (கருத் திட்டங்கள்) இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02
திரு டப்ளியூ.டீ.ஏ.எஸ். பெரேரா, நிதி முகாமையாளர் இலங்கை மின்சார சபை50, சேர் சிற்றம்பழம் ஏ கார்டினர் மாவத்த, கொழும்பு 02 011-2329863011-2421613(தொலைநகல்)
திரு டப்ளியூ.டீ.என். எக்ஸாவியர், சிரேஷ்ட கருத் திட்டப் பணிப்பாளர் இலங்கை மின்சார சபைபுத்தளம் அனல் சக்தி உற்பத்திக் கருத் திட்டம்,

60, புதிய களணிப் பாலம் வீதி, ஒறுகொடவத்த வெல்லம்பிட்டிய

011-2470603011-2470606(தொலைநகல்)
திரு டப்ளியூ.ஜே.எல்.எஸ். பெர்னாந்து, கருத் திட்டப் பணிப்பாளர் மேல் கொத்மலை நீர்வலு கருத் திட்டம்762 1/1, மருதானை வீதி, கொழும்பு 10 011-2694310011-2697048(தொலைநகல்)