புதிய இராஜாங்க அமைச்சர் – சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்ட இராஜாங்க அமைச்சர்
12 0

Posted by  in Latest News

கௌரவ  துமிந்த திஸாநாயக்க அவர்கள்  சூரிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்தி கருத்திட்ட இராஜாங்க அமைச்சரக பதவி ஏற்றுக்கொண்டார்.

Leave a comment

* required