“விதுலக் பாய” நிர்மாணிப்பு எதிர்வரும் ஜனவரியில்
11 0

Posted by  in Latest News

இ.மி.ச உள் வினைத்திறனாக நிர்வகிப்பினை[...]

Read more
CEB incurs daily loss of Rs.167m.
10 0

Posted by  in Latest News

CEB incurs daily loss of Rs.167m. The Ceylon Electricity Board (CEB) has incurred[...]

Read more
1 2