மின்சாரம் என்பது மக்கள் உரிமையாகும்.
18 0

Posted by  in Latest News

விதலமு லங்கா திட்டத்தின் கீழ்[...]

Read more
மலையகம் மின்சாரத்தால் ஒளி பெறும்.
18 0

Posted by  in Food

2009 ஆம் ஆண்டு தீவிரவாதத்தை தோற்கடித்தல்[...]

Read more
“நாளை முழு நாடும் ஒளிபெறும்”
15 0

Posted by  in Latest News

விதுல்கா மின்சக்தி கண்காட்சியை[...]

Read more
“விதுல்கா” மின்வலு கண்காட்சி ஆரம்பமாகியூள்ளது.
12 0

Posted by  in Latest News

மின்வலு தொடர்பான செயற்திறன் விருதுக்குரியவர்களுக்கு[...]

Read more
1 2