தேசிய பொறியியலாளர்கள் மூலம் உகண்டாவிற்கு 18 மெகாவோட்; மின்சாரம்.
25 0

Posted by  in Latest News

தேசிய பொறியியலாளர்களின் ஒத்துழைப்புடன்[...]

Read more
23 0

Posted by  in Latest News

கண்டியிலுள்ள அனைத்து பொறியியல்[...]

Read more
16 0

Posted by  in Latest News

மின் பாதுகாப்பு மற்றும் மீள் பயன்படுத்தல்[...]

Read more
மின்சாரத்தை பாதுகாக்கும் நாடளாவிய செயற்திட்டம்.
01 0

Posted by  in Latest News

மின்பாவனையின்போது தெரிந்துகொள்ள[...]

Read more
1 2