இரத்தினபுரி மாவட்டத்திற்கு நவோதய
27 0

Posted by  in Latest News

அதிகஷ்ட பிரதேசத்தில் உள்ள 20000 வீடுகளுக்கு[...]

Read more
Another 300 MW from the Lakwijaya Coal Power plant to be added to the National Grid by the first quarter of 2013
23 0

Posted by  in Latest News

The Lakwijaya Coal Power plant will be closed for 10 days from the 28th of September[...]

Read more
17 0

Posted by  in Latest News

தேசிய பொறியியலாளர்களின் ஒத்துழைப்புடன்[...]

Read more
இன்று மின்சாரம் என்பது அத்தியாவசிய சேவையாகும்.
13 0

Posted by  in Latest News

மின்சக்தியை வினைதிறனாக அதிகரித்தல்[...]

Read more
மின்சாரம் என்பது மக்கள் உரிமையாகும்.
18 0

Posted by  in Latest News

விதலமு லங்கா திட்டத்தின் கீழ்[...]

Read more
மலையகம் மின்சாரத்தால் ஒளி பெறும்.
18 0

Posted by  in Food

2009 ஆம் ஆண்டு தீவிரவாதத்தை தோற்கடித்தல்[...]

Read more
1 <- 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 -> 48