அனுராதபுர மாவட்டம் 81மூ மின்சாரத்தால் நிறைவூ பெற்றுள்ளது.
14 0

Posted by  in Latest News

பொசன் உற்சவத்திற்கு இனையாக அநுராதபுர[...]

Read more
What is this Power Crisis?
12 0

Posted by  in Latest News

What is this Power Crisis? Background With the commencement of the Lakwijaya power[...]

Read more
Measures to provide CFL bulbs to all Religious establishments island wide.
11 0

Posted by  in Latest News

First step begins today centered on the “Atamasthana” The Minister of Power and[...]

Read more
மழை வேண்டி விசேட பஜை.
10 0

Posted by  in Latest News

மழை வேண்டி விசேட பஜை. நீரை பயன்படுத்தி[...]

Read more
1 <- 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40