“விதுலக் பாய” நிர்மாணிப்பு எதிர்வரும் ஜனவரியில்
11 0

Posted by  in Latest News

இ.மி.ச உள் வினைத்திறனாக நிர்வகிப்பினை[...]

Read more
CEB incurs daily loss of Rs.167m.
10 0

Posted by  in Latest News

CEB incurs daily loss of Rs.167m. The Ceylon Electricity Board (CEB) has incurred[...]

Read more
37,814 families unable to access the Main Grid to be provided Solar Power Kits under the Gramashakthi initiative.
10 0

Posted by  in Latest News

37,814 families unable to access the Main Grid to be provided Solar Power Kits under[...]

Read more
1 <- 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -> 26