මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උලපනේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අතර එය මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණියේ ඉදි කරනු ලැබේ. මෙමගින් වාර්ෂිකව ගිගාවොට් පැය 100ක බලශක්තියක් ජනනය කිරීමට අපේක්ෂිත ය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් 2017 වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 113.86 ක ණය ප්‍රදානයක්  “හරිත බලශක්ති සංවර්ධනය හා බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන” යටතේ ලබා දී ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලික වැඩකටයුතු 2018 වර්ෂයේ දී ආරම්භ වූ අතර, ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන භෞතික ප්‍රගතිය 27 %කි. රට තුළ දැනට උද්ගත වී ඇති කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ප්‍රගතිය මන්දගාමී වී ඇත. 2023 නොවැම්බර් මාසය වන විට ව්‍යාපෘතියේ  කටයුතු නිමකර විදුලි ජනනය ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Back to all works