ලංසු සඳහා ආරාධනයයි
ලංසු සඳහා ආරාධනයයි

ලංසු සඳහා ආරාධනයයි

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

කොළඹ 01/02/03/04/05/07 හෝ 08 ප්‍රදේශයෙන් මාසික කුලී පදනම මත

වාහන නැවතීමේ පහසුකම් සහිත කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා

ලංසු කැඳවීම

 

කොළඹ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 07 හෝ කොළඹ 08 ප්‍රදේශයෙන් පහසු ප්‍රවේශය සහිත භාවිතා කළ හැකි වර්ග අඩි 40,000-60,000 ක් පමණ ප්‍රමාණයක කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගැනීම සඳහා විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් අභිලාෂී පාර්ශවයන්ගෙන් මුද්‍රා තැබූ ලංසු කැඳවනු ලැබේ. පරිශ්‍රයේ වෙන් කරන ලද විදුලිය, පිරිසිදු කළ පානීය නළ ජල පහසුකම් (ජා.ජ.ස. හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ), ප්‍රමාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සහ වාහන 60 ක් පමණ ගාල් කිරීමේ ඉඩකඩ තිබිය යුතු අතර ගොඩනැගිල්ල දීර්ඝ කිරීමේ පදනම මත වසර දෙකක් සඳහා විය යුතුය.

අභිලාෂී ලංසුකරුවන්ට ලංසුකරණ ලිපිලේඛන සහ වැඩිමනත් තොරතුරු 2019.05.17 වන දින සිට කාර්යාල දිනයන්හි පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) වෙතින් ආපසු නොගෙවන ශ්‍රී ලංකා රුපියල් දෙදහසක (ශ්‍රී ලං රු. 2000.00) ප්‍රසම්පාදන ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන් අනතුරුව ලබාගත හැකිය.

මිල ගණන් සමග ලියාපදිංචි ඔප්පුවේ පිටපතක්, බිම් ප්‍රදේශයේ විස්තර සහිත අදාල පළාත් පාලන ආයතනය මගින් අනුමත කළ නිවාස සැලැස්ම, මෑතක බදු ගෙවීම් පිළිබඳ විස්තර, අනුමත මිනුම් පිඹුර, දුරකථන අංක, කොන්දේසි හා නියමයන් සහ වෙනත් අවශ්‍ය විස්තර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මෙයට අදාලව පිටපත් කට්ටල දෙකක් සහිත මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් ලංසු ලිපිලේඛන පරිදි ගොඩනැගිල්ලේ විස්තර සමග 2019.05.27 වන දින 14.00 පැයට හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි කළ තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය යුතුය. ලිපි කවරයේ වම් ඉහළ කෙළවරේ “විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා ලංසු” යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතුය.

ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලංසු යෝජනාවල සඳහන් මිල, ඉඩ ප්‍රමාණය හා පිහිටි ප්‍රදේශය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ අවශ්‍යතා සලකා බලා අවසන් තීරණ ගැනීමේ බලය අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සතු වේ.

වෙනත් යම් පැහැදිලි කිරීම් සඳහා දුරකථන : 011-2574740, 011-2574743 මගින් පාලන අංශය අමතන්න.

සභාපති,

අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කළ ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව,

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය,

නො.72, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත,

කොළඹ 07.

2019.05.16                  

Click Here to Advertisement

 

Back to all works