ජාත්‍යන්තර කරඟකාරී ලංසුකරණය (ICB)

ජාත්‍යන්තර කරඟකාරී ලංසුකරණය (ICB)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත, අක්වෙරළ පාවෙන ගබඩාකරණ පහසුකම් සහ ප්‍රතිගෑස්කරණ ඒකකයක් (FSRU) සහ නළමාර්ග යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම සහ ද්‍රවගත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයීම සඳහා ස්විස් තරඟකාරි ක්‍රියාපටිපාටිය යටතේ ප්‍රතිවිරුද්ධ යෝජනා සඳහා ඉල්ලීම. Addendum to the tender documents and Clarifications issued on 05/04/2019

 

Back to all works