energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

18 MW for Uganda through Local Engineering Knowledge.
25 0

Posted by  in Latest News

The largest hydro power plant constructed beyond the shores of Sri Lanka was inaugurated[...]

Read more
Ministry of Power and Energy focuses
24 0

Posted by  in Latest News

The Ministry under the guidance of the Minister of Power and Energy Patali Champika[...]

Read more
E-city for the Kandy.
23 0

Posted by  in Latest News

All Electrical Engineers offices in Kandy, electricity sub stations including all[...]

Read more
Several Electricity Projects in Hambantota through Ran Eli Wata
23 0

Posted by  in Latest News

109 homes receive electricityWith the completion of Projects Hambantota electricity[...]

Read more
Bilateral talks on Power conservation and use of renewable energy sources.
16 0

Posted by  in Latest News

A discussion was held today (15-02-11) at the Ministry auditorium between the Czechoslovakian[...]

Read more
Solar Power to be added to National Grid by April.
11 0

Posted by  in Latest News

With the intention of increasing the electricity supply capacity in relation to the[...]

Read more
Ministers Visited the Deyata Kirula National Exhibition today.
05 0

Posted by  in Latest News

The Minister declared open the Stall C5 located in Zone C, Which emphasis in detail[...]

Read more
01 0

Posted by  in Latest News

The Ministry of Power & Energy has organized a series of programs to educate[...]

Read more
Electricity Mobile services to be organized island wide in the future.
01 0

Posted by  in Latest News

The Minister of Power and Energy stated that in the future island wide electricity[...]

Read more
Mobile Electricity Service in Kalutara Prompt  solutions to consumer problems.
27 0

Posted by  in Latest News

The Ministry of Power and Energy stated that a mobile service organized by the Kalutara[...]

Read more
1 <- 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63