energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

Reduction in Electricity bills only possible through Power Conservation.
06 0

Posted by  in Latest News

If the right decisions were made then there would be significant progress in the[...]

Read more
CIMA assistance to strengthen CEB Asset Management.
31 0

Posted by  in Latest News

CIMA International President Jorge Glass stated that they are ready to assist to[...]

Read more
300 MW added to the National Grid
25 0

Posted by  in Latest News

The Lakvijaya Coal Power station in Puttlam, which for many years was limited to[...]

Read more
President to add Coal Power to Power and Energy generation tomorrow.
21 0

Posted by  in Latest News

According to the Mahinda Chinthana vision fulfilling the aspirations of the Minister[...]

Read more
No threat to Sri Lanka from Japan’s Nuclear Power plant explosions.
16 0

Posted by  in Latest News

The Atomic Energy Authority has pointed out that the radiation leak at the Fukushima[...]

Read more
CEB No More in Debt in 2010 Financial Year
11 0

Posted by  in Latest News

Addressing the Media briefing announcing the CEB 2010 Financial progress yesterday,[...]

Read more
In Comparison with other countries Lankan women in good position
09 0

Posted by  in Latest News

Today there is worldwide issues where women have not been given their due place in[...]

Read more
Blessing for completion of Broadland Hydro Power Project.
08 0

Posted by  in Latest News

Prior to the commencement of work on the Broadland power project in Nuwara Eliya,[...]

Read more
Electricity scheme for 48 Estate families in Dodangoda Kaluthara.
04 0

Posted by  in Latest News

Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka erected the first lamp post[...]

Read more
Historical Sri Sumana Saman Devalaya receives special tusks from Minister of Power and Energy.
28 0

Posted by  in Latest News

A special offering of a pair of tusks to the Maussakale Sri Sumana Saman devalaya[...]

Read more
1 <- 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63