energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

The New CEB Chairman, General Manager and Director Board Commence Duties.
10 0

Posted by  in Latest News

The New Chairman of the Atomic Energy Authority assumes duties at the Auspicious[...]

Read more
By reducing wastage significant reductions can be made on bills.
01 0

Posted by  in Latest News

We all want to pay less for out electricity consumption. With today’s economic[...]

Read more
Minister Patali Champika Ranawaka together with 22 others shave their heads and observe Dasa Sil.
08 0

Posted by  in Latest News

IN PREPARATION FOR THE 2600 SRI SAMBUDDHA JAYANTHIYA COMMITTING TO THE FAITH ACCORDING[...]

Read more
By increasing energy efficiency and minimizing wastage there could be a significant reduction in Power Bills.
02 0

Posted by  in Latest News

We all would like to have to pay less for our electricity consumption. Considering[...]

Read more
For the first time in the State Sector CEB Going for Balance score card System
01 0

Posted by  in Latest News

For the first time in the State Sector, the Balance Score Card System, which thus[...]

Read more
Bakmaha Ulela held at the Ministry of Power and Energy giving prominence to National Games
30 0

Posted by  in Latest News

The Bak Maha ulela organised by the Welfare Association of the

Measures taken to recruit National level Athletes to the CEB
28 0

Posted by  in Latest News

The Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka stated that While the CEB[...]

Read more
Was there any impact on Sri Lanka from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Explosion?
08 0

Posted by  in Latest News

Was there any impact on Sri Lanka from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant[...]

Read more
Minister Praises Worker
07 0

Posted by  in Latest News

Minister Praises Worker

1 <- 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63