energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

SAARC Region Training Programme on Energy Management & Energy Auditing to be held in Colombo
16 0

Posted by  in Latest News

Addressing the SAARC conference on Energy Management & Energy Auditing in Colombo[...]

Read more
Korean Government Praises Sri Lanka
16 0

Posted by  in Latest News

Korean Government pledges $16 million for the Power and Energy Sector Development[...]

Read more
Anuradhapura Electrification 81% covered.
14 0

Posted by  in Latest News

Concurrent to the Poson Celebrations Mahahalmillawa, Galkandegama, Kalathirappane,[...]

Read more
Mihinthale Sacred Grounds lit up for Poson.
14 0

Posted by  in Latest News

Steps to illuminate the entire Anuradhapura District In view of the Poson festival[...]

Read more
80% Electrification coverage for the Polonnaruwa District.
13 0

Posted by  in Latest News

After a lapse of 22 years The Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka[...]

Read more
What is this Power Crisis?
12 0

Posted by  in Latest News

What is this Power Crisis? Background With the commencement of the Lakwijaya power[...]

Read more
Minister of Power and Energy  shows the way to uplift the people through their efforts.
11 0

Posted by  in Latest News

Free CFL bulbs for the people of Kesbawa In accordance With the vision of creating[...]

Read more
Aamisa Pooja held at the Sri Maha Bhodiya pleading for timely rain.
10 0

Posted by  in Latest News

Offering water obtained from reservoirs offered to the Sacred Sri Maha Bhodiya. The[...]

Read more
Our Language which has a 3000 year history should be preserved further
05 0

Posted by  in Latest News

Our Language has a very long history. Therefore it is vital for us to safeguard our[...]

Read more
1 <- 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 -> 63