energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

විදුලි පාරිභෝගිකයිනි, ජාතික දේපල ආරක්ෂා කරන්න.
07 0

Posted by  in Latest News

විදුලි පාරිභෝගිකයිනි, ජාතික දේපල[...]

Read more
Restrict lighting of street lamps to between 7 pm and 5 am.
06 0

Posted by  in Latest News

When the CEB was established in 1969 only 4% had access to electricity. By 1980 it[...]

Read more
North Western Province July radiance.
04 0

Posted by  in Latest News

The Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka not content with just issuing[...]

Read more
Plans implemented to make the CEB a financially stable state Institution
22 0

Posted by  in Latest News

The Minister of Power and Energy Addressing the CIMA Business Leaders Summit 2011[...]

Read more
Turning to Solar Power and Setting up of the Net Metering Network, an investment for the future.
22 0

Posted by  in Latest News

The sustenance of electricity producing elements are very limited. It is believed[...]

Read more
The First E-2 Center for Maintaining an Efficient Electricity Service Established in Anuradhapura
20 0

Posted by  in Latest News

An E City Office for Anuradhapura, A Mobile Service in Nochchiyagama to solve consumer[...]

Read more
A nation Illumination.
20 0

Posted by  in Latest News

After a lapse of 22 years The Minister of Power and Energy Patali Champika Ranawaka[...]

Read more
1 <- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 -> 63