energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

ඌව පළාතේ බදුල්ල 84%ක් විදුලුලියෙන් ආවරණිතිතයි.
16 0

Posted by  in Latest News

ඌව පළාතේ බදුල්ල 84%ක් විදුලුලියෙන්[...]

Read more
Another 300 MW from the Lakwijaya Coal Power plant to be added to the National Grid by the first quarter of 2013
23 0

Posted by  in Latest News

The Lakwijaya Coal Power plant will be closed for 10 days from the 28th of September[...]

Read more
18 MW for Uganda through Local Engineering Knowledge.
17 0

Posted by  in Latest News

The largest hydro power plant constructed beyond the shores of Sri Lanka was inaugurated[...]

Read more
Plans to illuminate the whole island by the end of 2012 CEB to become a 100% Quality service institution.
17 0

Posted by  in Latest News

Although the Ceylon Electricity Board which was a Rs. 04 billion annual operations[...]

Read more
Electricity is an Essential Commodity today.
13 0

Posted by  in Latest News

Increasing efficiency and reducing wastage benefits you and the country. In the face[...]

Read more
විදුලිය කියන්නේ ජනතා අයිතියක්.
18 0

Posted by  in Latest News

විදුලමු ලංකා යටතේ විදුලිය ගමට ගෙනයන[...]

Read more
කඳුරට  විදුලියෙන්  ඒකාලෝක වූ වගයි.
18 0

Posted by  in Food

2009 වසරේදී ත‍්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම[...]

Read more
“හෙට මුළු රට එළියයි”
15 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනයට[...]

Read more
“විදුල්කා” බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.
12 0

Posted by  in Latest News

විදුල්කා බලශක්ති ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ.[...]

Read more
1 <- 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 -> 63