energy dayEnergy Day1energy day3energy day478101113141617solar1

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය

මන්නාරම දූපතේ දකුණු වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මන්නාරම සුළං බල උද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහා පරිමාණ සුළං බල උද්‍යානය වේ. පළමු පියවර ලෙස මෙමගින් මෙගාවොට් 100 ක සුළං විදුලි බලයක් නිපදවනු ඇත.

මන්නාරම සුළං විදුලිබල උද්‍යානය (මෙගා වොට් 300)
මන්නාරම සුළං[...]

මන්නාරම සුළං විදුලිබල[...]

“නූතන විදුලි විප්ලවයට නායකත්වය දෙන ජනපතිඳුන් හා  රටට වැඩිම විදුලිබල සම්පත ලබාදුන්  අගමැතිඳුන්   ලාංකීය බලශක්තියේ ඉහළම ශක්තියයි ……”
“නූතන විදුලි[...]

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවන[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරය – මෙගා වොට් 300 දිගුව
නොරොච්චෝලේ[...]

නොරොච්චෝලේ ලක්විජය[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය (මෙගා වොට් 31)
මොරගොල්ල ජල[...]

මොරගොල්ල ජල විදුලි[...]

ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික වායු (LNG) සැපයුම හා යටිතල පහසුකම්
ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]

1. ද්‍රවීකෘත ස්වභාවික[...]


දැක්ම සහ මෙහෙවර

අපගේ දැක්ම

තිරසර සංවර්ධිත ශ්‍රී ලංකාවක්.

අපගේ මෙහෙවර

විදුලි ජනනය, සම්ප්‍රේෂණය, බෙදාහැරීම හා සැපයීම, විදුලි බලාගාර සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයට නායකත්වය සැපයීම. 

වීඩියෝ පෙළහර 

“Struggle is a Human Right  “It has no impact on Power Supply”
10 0

Posted by  in Latest News

අමාත්‍ය රණවක සුහුරු මණු පුරෝගාමි[...]

Read more
Solar Power for the president
10 0

Posted by  in Latest News

In keeping with the Mahinda Chinthanaya initiative of generating 10% of the country

කොත්මලේ උමගට සුබ මොහොතින් මංගල දියවර.
19 0

Posted by  in Latest News

ලබන මාර්තුවේදී ජාතික පද්ධතියට[...]

Read more
CEB  honors
09 0

Posted by  in Latest News

The 541 long serving employees of the Ceylon Electricity Board (CEB)

“ඉහළ කොත්මලේ දැයට පිදුම ලබන ජනවාරියේ”
07 0

Posted by  in Latest News

ජලාශයට මංගල දියවර මුදාහැරේ. සෙන්ට්[...]

Read more
විදුලමු ලංකා, ත්‍රෛමාසික පුවත්පත එළිදැක්වේ.
05 0

Posted by  in Latest News

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගේ[...]

Read more
“S LS ISO 50001 ජාත්‍යන්තර බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධතිය හඳුන්වා දෙයි”
03 0

Posted by  in Latest News

බලශක්ති කළමනාකරණය වෙනුවෙන් විදුලිබල[...]

Read more
1 <- 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 -> 63