හේමන්ත සමරකෝන් මහතා

ලේකම්,  සුර්ය බල, සුළං හා ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය